Cuatro menores argelinos han sido encerrados en el CIE de Zapadores sin realizar todas las pruebas necesarias para determinar su edad

·         La Fiscalía ha abierto diligencias y ha ordenado hoy la liberación de uno de ellos después de permanecer 17 días internado

·         La Campaña por el Cierre de los CIE exige que se paralice la expulsión

València, 18 de diciembre de 2018.- Cuatro chicos argelinos, aparentemente menores, han sido encerrados en el CIE de Zapadores vulnerando no sólo la normativa internacional que protege los derechos de las niñas y niños sino la propia legislación española. A raíz de la denuncia formulada por la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, la Fiscalía de Menores de València ha abierto diligencias preprocesales con el fin de determinar su edad con exactitud. En el caso de uno de ellos, I. A., la Fiscalía ha determinado hoy mismo su puesta en libertad, después de 17 días de encierro, al comprobarse documentalmente que tiene 17 años, la edad que él mismo manifestó. La decisión de la Fiscalía desmiente los datos de su expediente oficial de expulsión, donde consta que tiene una edad superior a los 19 años según la radiografía de muñeca que le practicaron. Estos nuevos casos de violaciones a derechos humanos en los CIE se conocen en el Día de las Personas Migrantes, una jornada de denuncia de las políticas xenófobas que concluye esta tarde con una marcha hasta Zapadores para exigir el cierre incondicional de esta cárcel racista.

Los chicos, que llevan encerrados entre 8 y 18 días, llegaron en pateras a la costa española y fueron encerrados en el CIE sin haber confirmado su edad, a pesar de que físicamente parecen menores, o sólo habiéndoles realizado una radiografía de muñeca, una prueba que tiene un margen de error de 12 meses. Por estas razones, la abogada de la Campaña solicitó a la Fiscalía que pida al director del CIE que paralice “cualquier actuación tendente a la efectiva expulsión del territorio nacional” de los menores mientras se realizan las pruebas complementarias para la determinación de la edad, que establece el Documento de Consenso de Buenas Prácticas entre los Institutos de Medicina Legal de España.

Hasta el momento ya se ha decretado la liberación de I. A. y se espera que en las próximas horas se resuelva la situación de los otros tres menores. A S. L. también se le hizo la radiografía de muñeca en un hospital de Baleares estableciéndose que tiene “18 años o más” aunque él asegura que nació en 2001. R. K. y H. B. llegaron a la costa de Almería el 6 de diciembre junto a 9 personas más; en el expediente se indica que todas son “aparentemente mayores de 18 años”, pero ellos afirman que nacieron en 2001.

Aunque el Ministerio del Interior establece que “no podrá acordarse el ingreso de menores en los centros de internamiento” y que los no acompañados serán “puestos a disposición de las entidades públicas de protección de menores” (http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/regimen-general/centro-de-internamiento-de-extranjeros), cada vez es más frecuente detectar estos casos de internamiento sin haber realizado las pruebas necesarias y a pesar de que presentan rasgos físicos de denotan minoría de edad. El pasado mes de octubre, la Campaña denunció el encierro en Zapadores de un menor de origen bengalí. El informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), titulado Sufrimiento inútil, recoge la cifra oficial de 48 menores internados en los CIE del Estado español durante 2017 (51 en el año 2016), 3 de ellos en Zapadores.

(Valencià)

Quatre menors algerians han sigut tancats en el CIE de Sapadors sense haver-los realitzat totes les proves necessàries per a determinar la seua edat

• La Fiscalia ha obert diligències i ha ordenat hui l’alliberament d’un d’ells després de romandre 17 dies internat

• La Campanya pel Tancament dels CIE exigeix que es paralitze l’expulsió

València, 18 de desembre de 2018.- Quatre xics algerians, aparentment menors, han sigut tancats en el CIE de Sapadors vulnerant no solament la normativa internacional que protegeix els drets de les xiquetes i xiquets sinó la pròpia legislació espanyola. Arran de la denúncia formulada per la Campanya pel Tancament dels Centres d’Internament d’Estrangers, la Fiscalia de Menors de València ha obert diligències preprocesals amb la finalitat de determinar la seua edat amb exactitud. En el cas d’un d’ells, I. A., la Fiscalia ha determinat hui mateix la seua posada en llibertat, després de 17 dies de tancament, en comprovar-se documentalment que té 17 anys, l’edat que ell mateix va manifestar. La decisió de la Fiscalia desmenteix les dades del seu expedient oficial d’expulsió, on consta que té una edat superior als 19 anys segons la radiografia del canell que li van practicar. Aquests nous casos de violacions a drets humans en els CIE es coneixen en el Dia de les Persones Migrants, una jornada de denúncia de les polítiques xenòfobes que conclou aquesta vesprada amb una marxa fins a Sapadors per a exigir el tancament incondicional d’aquesta presó racista.

Els xics, que porten tancats entre 8 i 18 dies, van arribar en pasteres a la costa espanyola i van ser tancats en el CIE sense haver confirmat la seua edat, a pesar que físicament semblen menors, o només havent-los realitzat una radiografia del canell, una prova que té un marge d’error de 12 mesos. Per aquestes raons, l’advocada de la Campanya va sol·licitar a la Fiscalia que demane al director del CIE que paralitze “qualsevol actuació tendent a l’efectiva expulsió del territori nacional” dels menors mentre es realitzen les proves complementàries per a la determinació de l’edat, que estableix el Document de Consens de Bones Pràctiques entre els Instituts de Medicina Legal d’Espanya.

Fins al moment ja s’ha decretat l’alliberament d’I. A. i s’espera que en les pròximes hores es resolga la situació dels altres tres menors. A S. L. també se li va fer la radiografia del canell en un hospital de Balears, establint-se que té “18 anys o més”, encara que ell assegura que va nàixer en 2001. R. K. i H. B. van arribar a la costa d’Almeria el 6 de desembre al costat de 9 persones més; en l’expedient s’indica que totes són “aparentment majors de 18 anys”, però ells afirmen que van nàixer en 2001.
Encara que el Ministeri de l’Interior estableix que “no podrà acordar-se l’ingrés de menors en els centres d’internament” i que els no acompanyats seran “posats a la disposició de les entitats públiques de protecció de menors” (http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/regimen-general/centro-de-internamiento-de-extranjeros), cada vegada és més freqüent detectar aquests casos d’internament sense haver realitzat les proves necessàries i malgrat que presenten trets físics que denoten minoria d’edat. El mes d’octubre passat, la Campanya va denunciar el tancament en Sapadors d’un menor d’origen bengalí. L’informe del Servei Jesuïta a Migrants (SJM), titulat Sofriment inútil, recull la xifra oficial de 48 menors internats en els CIE de l’Estat espanyol durant 2017 (51 l’any 2016), 3 d’ells en Sapadors.

CIE de Zapadores (València)

Anuncios

DIA INTERNACIONAL PELS DRETS DE LES PERSONES MIGRADES.

El pròxim 18 de desembre, dia Internacional pels Drets de les Persones Migrades i les seues famílies, eixirem junt amb moltes altres ciutadanes i ciutadans, una vegada més amb ràbia continguda.

Ràbia, perquè és la emoció que ens provoca el no entendre, i menys acceptar, com podem viure en un món on es s’exalten i justifiquen les diferències culturals, religioses, d’origen, d’estat socio-econòmic, idiomàtiques… per menysprear a persones amb les que hi convivim en el nostre dia a dia.

Ràbia per saber i confirmar que de forma continuada i sense més explicació, que la defensa d’una Europa Fortalesa buida de drets, els governs europeus posen tota la seua mira intencionadament en fer vorer-nos uns altres, i uns nosaltres…

Qui som nosaltres… ens agradaria saber? Qui són els altres?

Nosaltres, la Campanya CIEsNo de València, eixirem al carrer perquè tenim clar qui són ells, els governs europeus. Governs que no dubten en utilitzar tots els mecanismes possibles per tal de confrontar-nos, per tal de justificar-se en les barbaries que comenten, en traure’s de sobre les responsabilitats, per mostrar-nos que les institucions que representen estan per sobre la legalitat i la no legalitat.

Un dels principals mecanismes de coerció sobre les persones migrades és el manteniment d’una llei d’estrangeria que permet i sustenta l’engranatge d’un circuit pervers en aquest país, i en tota Europa de repressió cap a les persones migrades. Circuit que comença amb la violència en les fronteres, contínua amb la violència de les batudes racistes, prossegueix amb la pròpia reclusió en els CIE i culmina, de forma aferrissada amb les violentes expulsions a través dels Ferrys, vols col.lectius, etc.

Justifiquen amb motius d’excepcionalitat, un procediment il.legal, com és retenir persones que no han comès cap delicte, en la presó d’Archidona. També hauria de ser una excepcionalitat el privar de llibertat a persones en situació administrativa irregular, i s’ha convertit en una pràctica corrent.

Els CIE son centres no penitenciaris, dependents del Ministeri de l’Interior, en els quals es deté fins a 60 dies a persones estrangeres que estan sotmeses a expedients d’expulsió, tornada o devolució. Per a la Campanya CIEsNo de València, descriure què és un CIE de forma contundent i ràpida, és molt simple: és la vergonya i la misèria dels estats i les societats racistes que permeten la seua existència.

Tot i que la llei estableix que l’internament en un CIE ha de ser una mesura excepcional, les xifres indiquen que el 70% de les persones internades en un CIE finalment no es deportada. Ens alarma, que les mesures d’excepcionalitat, es tradueixen en una declaració ferma i no fonamentada, de criminalitzar a les persones migrades.

Continuem sense poder-nos explicar, com el nostre govern que ha estat denunciat per organismes internacionals de defensa dels DDHH, alça tanques amb ganivetes i no escolta les crides de socors de les persones tornant-les als llocs dels que venen fugint. A cas no sap, que hi té responsabilitats de salvaguardar vides, no de propiciar a que les perguen o siguen venudes? En lloc d’assumir les seues responsabilitats , criminalitza a les ONGs i persones que el seu treball és oferir ajuda i salvar vides en el mar.

Ens preguntem si és ètic destinar partides pressupostaries en el manteniment d’aquesta repressió cap a les persones migrades. El Govern Espanyol té signat un contracte al grup format per Air Nostrum i Barceló Viatges, a les quals destinarà 11.880.000 euros en 2017 i 2018 amb l’objectiu de repatriar persones en vols col·lectius, anomenats de la vergonya. La UE ha dotat a la nova Agència Europea de Fronteres 238 milions d’euros l’any passat, quantia que s’aniran incrementant gradualment fins als 322 milions del 2020. A més, recalcar que el cost dels Centres d’Internament d’Estrangers és d’aproximadament 8,8 milions d’euros anuals (exclosa la partida de personal).

De debò ens interessa com a societat destinar una enorme quantitat de diners a excloure a unes persones amb les quals convivim, que són les nostres veïnes i que aporten amb la seua vida al desenvolupament de la comunitat?

Dilluns 18 de Desembre, Dia Internacional pel Dret de les Persones Migrades i les seues famílies, eixirem un any més al carrer, la ciutadania, les organitzacions i els moviments convocats com una mostra més de la lluita per la llibertat, la vida i la dignitat de totes les persones, sense excepció de raça, ideologia, religió, nacionalitat, sexe/gènere, identitat o orientació sexual.

Juntes i junts, lluitarem per la defensa dels Drets Humans, i no cessarem fins que l’Estat Español tanque tots els CIE, done fi a les deportacions forçades i respecte la llibertat de circulació de tota persona.

Gema Siscar i Pablo Flors.

Portaveus de CIEsNo València.